Primaria Giurgita

Serviciul Asistenta si Protectie Sociala

Acte necesare pentru a beneficia de ajutor de urgenta:

 • Cerere
 • Copie act de identitate solicitant;
 • Copii acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieşte solicitantul;
 • Acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap(acolo unde este cazul );
 • fişa de la asociaţia de proprietari din care să rezulte plăţile restante/efectuate.
 • taloane de plată/ cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizaţiecu caracter permanent din luna anterioară/curentă depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă;
 • adeverinţă eliberată de angajator cu venitul net realizat din luna anterioară/curentă depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă;
 • adeverinţă din care să reiasă statutul de elev/student cu precizarea dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
 • acte medicale din care să rezulte starea de sănătate a solicitantului/membri de familie (după caz), precum şi reţete, trimiteri, tratamente prescrise de medicul specialist;
 • alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă.alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă;
 • declaraţie notarială din care să reiese faptul că aţi fost singura/singurulcare v-aţi ocupat şi aţi suportat în totalitate cheltuielile cu înmormântarea şi că nu aţi primit sprijin material din partea altor instituţii;
 • dovezi din care să reiese suportarea cheltuielilor cu înmormântarea (chitanţe, facturi).
 • copie certificat decedat, faţă-verso.

Acte necesare pentru acordare tichete grădiniţă:

 •  Cerere tip
  • dovada înscrierii la grădiniţă( seva specifica data înscrierii în unitatea de învăţământ din anul actual);
  • livret de familie;
  • certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie);
  • certificat căsătorie, părinţi(original şi copie);
  • Hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţarea adopţiei(original şi copie);
  • Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socialăşi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsuraplasamentului;hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
  • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
  • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
  • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
  • acte de identitate: BI/CI, a părinţilor/reprezentant legal(original şi copie);
  • certificat naştere sau cartea de identitate ale celorlalţi membrii ai familiei(original şi copie);
  • certificat de deces-(părinte) unde este cazul (copie şi original);
  • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor(se vor lua în calcul veniturile realizate cu o lună înaintea înscrierii copilului în unitatea de învăţământ);
  • În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi parte ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie;
  • Hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi sau despărţiţi în fapt.Notă: Pentru familiile beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001cu modificările şi completările ulterioare sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilorLegii nr.277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare stimulentul se acordă doar pe bază de :
  • Dovada înscrierii la grădiniţă;

Acte necesare stabilirii şi acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

 •  Cerere tip acordare sau modificare
  • copie a B.I./C.I./C.I.P., pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere temporară/permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
  • copii ale certificatelor de naştere pentru toţi membrii familiei;
  • certificat de căsătorie, după caz
  • certificat de deces, după caz;
  • copie act de proprietate, contract de închiriere/subînchiriere (după caz);
  • factura lunii anterioare pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică;
  • extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care deţin depozite bancare);
  • copie a hotărârii definitive de încuviinţare aadopţiei, de plasament familial al minorului, potrivitlegii;
  • copie a hotărâriide delegare temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului;
  • copie a actului din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
  • copie după hotărârea judecătorească de divorţ/încredinţare minori;
  • adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”, precum şi specificaţia „a beneficiat/nu a beneficiat de vouchere de vacanţă”), după caz;
  • cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
  • copie decizie indemnizaţie de şomajşi cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
  • decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
  • adeverinţă privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale;
  • adeverinţă/extras de cont bancar/cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
  • adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
  • copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;
  • în situaţia în care există neconcordanţă între adresa din B.I./C.I. şi actul de proprietate/închiriere se va prezenta copie certificat nomenclatură stradală.

Acte necesare dosar Alocaţie pentru Susţinere a Familiei:

 • Cerere tip acordare sau  Cerere tip modificare 
   • Certificat Fiscal eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe din Segarcea, pentru toţi membrii familiei majori;
   • pentru persoanele care nu au domiciliu în Giurgita, Certificat Fiscal de la Primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte bunurile deţinute (clădiri, terenuri, autoturisme,etc.) şi adeverinţă din care să rezulte că nu au depus cerere şideclaraţie pe propria răspundere în vederea acordării alocaţieipentru susţinerea familiei;
   • carte deidentitate/certificat înmatriculare autoturism, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri (copie şi original);
   • acte doveditoare de venit:-pentru salariaţi, adeverinţăeliberată de angajator, în care se va specifica salariul net, realizat în luna anterioară depunerii cererii şi dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;-pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj: talon şomaj + copie decizie;-pentru pensionari: talon pensie + copie decizie;-pentru persoanele aflate în indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani/stimulent, adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj (Str. Unirii, nr. 10); -orice alt act doveditor de venit;
   • pentru persoanele care nu realizează nici un fel de venituri, declaraţie notarială pe propria răspundere sauadeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj( Str. Eugeniu Carada, nr. 13A);
   • pentru copii de vârstă şcolară: adeverinţă elev;
   • pentru preşcolari: cupon alocaţie de stat/ extras de cont (dovadă virament alocaţie de stat în cont);➢hotărâre judecătorească de divorţ/ încredinţareminori, pentru familia monoparentală;
   • hotărâre definitivă de încredinţare a adopţiei/ de încredinţare în plasament familial a minorilor ;
   • dovada prin care soţul/soţia suntarestaţi preventiv pe o perioadă maimare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
   • certificat de încadrare intr-un grad de handicap(copie şi original);
   • carte de identitate-soţ, soţie şi copii cu vârsta peste 14 ani (copie şi original);
   • certificat de naştere pentru toţi membrii familiei (copie şi original);
   • certificat de căsătorie(copie şi original);
   • livretde familie-eliberat de Serviciul Stare Civilă(copie şi original);
   • dosar cu şină.

Dosarele/cererile de modificare, încetarea dreptului se depun, la sediul biroului, până la data de 20 a lunii. În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia, ca în termen de maxim 15 zile, să comunice în scris modificările intervenite. Comunicarea este însoţită de foto copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite PLAFON LEGAL < 530 lei (venit net lunar pe membru de familie).

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII DREPTULUI LA ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI(Anexa nr. 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare)

Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locativeînafara locuinţei de domiciliuşi a anexelor gospodăreşti, ori alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat, etc. ;
  • Terenul intravilan sau extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1000 mp în zonaurbană şi 2000 mp în zona rurală.
   • Bunuri mobile:
   • Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinatetransportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;Autovehicule: autoutilitare,autocamioane de orice fel cu sau fărăremorci, rulote, autobuze, microbuze;Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;Depozite bancare:
   • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzilor;Terenuri/animale şi/ sau păsări.
   • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeştesuma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
   • În cazul în care familia formată din soţ, soţie/bărbatul şi femeia necăsătoriţi sau persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia are în proprietate, închiriere, comodat sau în altă formăde deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la art. 8 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta nu beneficiază de alocaţie.
   • În situaţia în care solicitantul, la data solicitării alocaţiei pentru susţinerea familiei este beneficiar de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de ajutor pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează formularul de cerere prevăzut în Anexa nr. 1a la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizăm că alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarele de stat acordate în baza O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordateproducătoriloragricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, bursele şcolare, sumele acordate în baza art. 51 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul educational oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământulpreşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, sprijinul financiarprevăzut de H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie social “Bani de liceu” cu modificările şi completările ulterioare, sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială “Bursa Profesională”prevăzut de H.G. nr. 1062/2012 privind modalitateade subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevi care frecventează învăţământul profesional, veniturile obţinutedin activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului net al familiei, aşa cumacestea sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

De alocaţia pentru susţinerea familiei pot beneficia familiile format din soţ, soţie/bărbatul şi femeia necăsătoriţi sau persoanele singure şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora care realizează venituri de până la 530 lei/membru de familie, cuantum stabilit în funcţie de venitul net lunar, respectiv numărul copiilor în vârstă de până la 18 ani, care frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care întrerup dinmotive medicale şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi dovada eliberată de secretariatele comisiilor pentru protecţia copilului, prin care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.

Dacă unul dintre copiii aflaţi în întreţinerea familiei format din soţ, soţie/bărbatul şi femeia necăsătoriţi sau a persoanei singure, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului net al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţiase va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.