Primaria Giurgita

Comisii ale Consiliului Local

 HOTĂRÂREA Nr. 25/09.11.2020

Privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate   ale Consiliului Local Giurgiţa, judetul Dolj

Consiliul Local al comunei Giurgița, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa extraordinara in ziua de luni 09.11.2020;

Avand in vedere:

 • -Referatul de aprobare al primarului comunei Giurgita, judetul Dolj, inregistrat sub nr. 5751/04.11.2020 si referatul compartimentului de resort inregistrat sub nr.5752/04.11.2020;
 • -Prevederile Ordinului Prefectului judetului Dolj nr. 436 din data de 23.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Giurgita, judetul Dolj;
 • -Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.124, art. 125, art. 126, art.139 alin. (1), art. 196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se constituie un numar de trei comisii de specialitate ale Consiliului local Giurgita, si anume:

 • a).Comisia pentru activitati economico-financiare;
 • b).Comisia juridica si de disciplina, administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, protectie mediu si turism;
 • c).Comisia pentru activitati social-culturale, muncă si protectie sociala, invatamant,sanatate si familie, protectia copilului ;    

Art.2. Componenţa comisiilor de specialitate stabilite la art.1 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Secretarul comunei Giurgita, judetul Dolj, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

COMISII DE SPECIALITATE:

           1.Comisia pentru activitati economico-financiare;
 • Segărceanu Mihail Janu –presedinte
 • -Dan Mihaela Maria  -secretar
 • -Tomescu Constantin- membru
 • -Ristoiu Ion Adi – membru
 • -Roşu Gheorghe – membru
           2.Comisia juridica si de disciplina, administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, protectie mediu si turism;
 •  -Iovan Mic Laurentiu Ion -presedinte
 • -Segarceanu Nicoleta Alina -secretar
 • -Tomescu Constantin- membru
 • -Aniţoaia Olguţa-membru
 • -Burlan Mihail-membru
           3.Comisia pentru activitati social-culturale, muncă si protectie sociala, invatamant,sanatate si familie, protectia copilului ;
 • -Segărceanu Nicoleta Alina -presedinte
 • -Pomana Ilona  -secretar
 • -Prioteasa Marian Ştefan- membru
 • -Segărceanu Mihail Janu-membru
 • -Iovan Mic Laurenţiu Ion – membru